Interviews & observations

Genom att skapa en uppfattning om hur användarna tänker och känner, att ta reda på vilka utmaningar de ställs inför, och vilka faktorer som driver deras beslut, så får man en verklig förståelse för dom man designar för.

Tid Ca 60 min / möte  Antal Ca 5-10 personer

Genom intervjuer kan man ta oss an designutmaningen och definiera vad det egentligen är man ska lösa. Vem är det vi designar för? Vilka problem ställs de inför?
Genom olika metoder skapar man en förståelse för hur användare beter sig i samhället, hur deras vardag ser ut, hur de känner i olika situationer, vilka faktorer som styr deras val och vilka behov personerna har. Den förståelsen hittar man genom att göra djupintervjuer med potentiella användare, tala med experter inom området men också genom att observera beteenden och miljöer.

Att förbereda intervjuer

Börja med att samla teamet för att tömma allas hjärnor på allt ni vet, och allt ni tror er veta i frågan som ska lösas. När man delar sin kunskap ser man till att alla har samma bas att utgå ifrån. Det man frågar sig är: Vad vet vi? Vad antar vi? Vad vill vi ta reda på?

Ställ frågor till de andra i teamet.

Sortera all information som kommit fram. Fakta i en hög och antaganden eller frågor i en annan. På det här sättet blir det lätt att se vad man behöver ta reda på.

Vem kan vi lära oss av och var kan vi hitta dom? I de fall där målgruppen är väldigt öppen är det bra att börja brett för att kartlägga vilka problem som finns i samhället och senare välja vilken grupp det är man vill fokusera på. Bra att komma ihåg när man planerar in en användarundersökning är att det är viktigt att satsa på diversitet.

Förbered intervjufrågor till de olika personer man planerar att vända sig till.
 

Vilka metoder är relevanta?

Det finns en mängd metoder för att göra intervjuer och alla är inte lämpade för alla fall. Därför är det viktigt att gå igenom vad som är målet med undersökningen och välja ut de mest lönsamma metoderna. Under processen kan man sedan addera andra metoder om man ser att behovet uppstår. Följande tekniker är de jag upplever mest lönsamma och effektiva i en undersökningsfas.

Kvalitativa intervjuer

Kvalitativa intervjuer, eller djupintervjuer, är personliga intervjuer med väl utvalda personer som representerar en potentiell användargrupp.

Det är bra att vara två personer under en intervju, en som styr samtalet och en som antecknar. En intervju tar ofta 1-2 timmar. Och två timmar med en person mynnar i regel ut i fler insikter än om man spenderar 10 minuter vardera med 20 personer.

Genom intervjuerna vill man hitta vilka attityder, värderingar och känslor som driver personen.

Genom att vara genuint intresserad och ställa öppna frågor, samt fråga varför 5 gånger som uppföljning på nästan alla frågor, så kommer man ifrån det ytliga snacket och in på djupet. Man ska inte lägga orden i mun på den man talar med eller ställa ledande frågor för att man själv har en dold agenda.

För att kunna hitta nya lösningar, måste du vara empatisk och förstå olika människor, olika scenarier och olika platser.

Expertintervjuer

Vid en expertintervju måste man vara påläst för att kunna ställa rätt frågor och förstå svaren. Tidsmässigt ska man förbereda sig på mycket ny information.

Trots att empati alltid är viktigt, så är dessa intervjuer oftast mer tekniska och kan göras per telefon eller via Skype.

Observation / skuggning

Observation gör man för att se hur folk beter sig i olika situationer och hur de påverkas av yttre faktorer.

Vad en person säger att den gör, är ofta inte vad den gör i verkligheten.

Metoden är bra för att snabbt kartlägga en större mängd människors beteende, eller för att förstå någon man inte kan kommunicera med (språk/kulturbarriär).

Då man observerar och skuggar är det viktigt att planera och veta vad man skall titta efter. Viktigt är också att planera logistiken och hur man enkelt kan dokumentera upplevelsen.

En snabb reflektion direkt efteråt hjälper till för att hålla det mest intressanta i minnet.