Frame the problem

En bra formulerad frågeställning lägger grunden för rätt riktning när man ska kreera lösningsförslag. Problemformuleringen/frågeställningen bör helst grundas på verklighetsförankrade insikter.

Tid Ca 1 h  Antal 2-5 personer

Mina problemformuleringar startar alltid med “Hur skulle vi kunna…” (eller ”How might we...”). Det är en beprövad metod som många service designers använder sig utav. En “Hur skulle vi kunna”-fråga antyder att en lösning är möjlig, samtidigt som den ger chansen att besvaras på ett varierande sätt. En bra formulering föreslår inte en lösning, utan ger ett ramverk för innovativt tänkande. När man gör en problemformulering ska man helst utgå från insikter från sin research, även om det går att formulera utifrån en hypotes. Utgår man från en verklig insikt är det dock större chans att man hamnar rätt från början i sina lösningsförslag.

Steg för steg

Samla teamet och utgå från de insikter ni funnit genom er research. Försök omformulera insikterna som frågor genom att lägga till "Hur skulle vi kunna…” i början. Målet är att hitta många möjligheter för vår design, så det går bra att ha flera problemformuleringar.

Se över problemformuleringen. Om den inte öppnar upp för en mängd olika lösningar behöver den breddas (dvs om du ser lösningen på frågan framför dig). Formuleringen ska fungera som en språngbräda när man brainstormar lösningar.

Problemformuleringen får heller inte vara för bred. Den måste ge en riktning och en startpunkt för idégenerering, samtidigt som den ger utrymme för att utforska galna idéer!
 

Exempel

För smal problemformulering
Hur skulle vi kunna designa en strut för att kunna äta glass utan att det droppar?
Den här frågan påstår att just en strut är lösningen på problemet. Då har man alldeles för tidigt gått rakt på lösningen istället för att vara kvar i problemprocessen där många möjligheter ska inrymmas.

För bred problemformulering
Hur skulle vi kunna designa efterrätter?
Den här frågan ger inte tillräckligt mycket riktning. Den föreslår inte en startpunkt eller ger människor möjlighet att generera idéer kring en kategori desserter.

Alldeles lagom problemformulering
Hur skulle vi kunna designa glass så den blir lättare att bära?
Den här frågan är bra formulerad eftersom den inrymmer en utmaning men uttrycker inte en lösning. Snarare tillåter och uppmuntrar den människor att jobba med många olika idéer och lösningar.